Sertai Kami


 

Polisi Penyertaan
Peserta dalam Program GivingIsGold dikehendaki mematuhi dasar ini.

 1. Terminologi
  Ungkapan-ungkapan yang ditakrifkan dalam Program GivingIsGold - Terma & Syarat Penyertaan mempunyai erti yang sama dalam polisi ini.

 2. Kewajipan Peserta
  • Peserta diingatkan bahawa setiap yang mengambil bahagian dalam Program GivingIsGold secara amal. Oleh itu, apabila menyertai Program GivingIsGold, Peserta mestilah beradab dan bersopan dalam urusan mereka antara satu sama lain. Ini termasuk dalam semua komunikasi serta menepati masa apabila mengumpul atau menghantar barangan.

  • Adalah menjadi tanggungjawab Peserta untuk memastikan bahawa pengumpulan atau penyerahan barang dijalankan secara sah dan selamat.

 3. Kewajipan tertentu untuk Badan Amal GivingIsGold
  1. Apabila meminta bahawa Perkara disenaraikan dalam Senarai Derma, Kerja Amal GivingIsGold harus memastikan bahawa:
   • mereka mempunyai penerima yang benar-benar memerlukan barangan dalam kadar segera dan dalam pengetahuan mereka tidak akan cuba untuk menjual semula barangan tersebut, atau ia adalah barangan yang akan membolehkan badan amal GivingIsGold meningkatkan perkhidmatan yang diberikan kepada penerima;
   • mereka meminta barangan yang diperlukan;
   • Barang yang belum lagi disenaraikan dalam Senarai Derma, kecuali barang yang disenaraikan tidak mudah didapati atau penghantaran dan pengambilan yang sukar untuk badan amal GivingIsGold;
   • mereka mempunyai cara untuk mengambil barang dengan selamat jika mereka menunjukkan mereka boleh berbuat demikian; dan
   • mereka mempunyai cara untuk menyimpan barang dengan selamat sehingga ia dikumpulkan atau diserahkan kepada penerima.
  2. Badan Amal GivingIsGold mesti menguji dan menanda segala kelengkapan elektrik yang disumbangkan melalui Portal GivingIsGold sebelum diserahkan kepada penerima.
  3. Badan Amal GivingIsGold perlu menilai kesesuaian mana-mana barang untuk penerima, termasuk sama ada barangan tersebut adalah selamat.
  4. Badan Amal GivingIsGold tidak boleh menghantar barangan derma terus kepada penerima. Ini adalah bertujuan untuk melindungi identiti dan keselamatan kedua-dua pihak penerima dan penderma, dan untuk memelihara maruah penerima.
  5. Badan Amal GivingIsGold yang meminta perkhidmatan bagi pihak penerima mestilah:
   • memastikan persekitaran yang selamat dan/atau ruang kerja untuk pembekal perkhidmatan dan penerima;
   • berpuas hati bahawa pembekal perkhidmatan yang mempunyai kelayakan yang sesuai, dan dalam semua aspek yang lain, sesuai untuk menyediakan perkhidmatan; dan
   • jika diperlukan, sila daptkan persetujuan penerima untuk mendedahkan apa-apa maklumat peribadi penerima agar perkhidmatan dapat diberikan kepada mereka.
Terma & Syarat
GivingIsGold ditubuhkan oleh Goldis Berhad (515.802-U), Suite 28-03, Level 28, GTower, 199, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur. Terma dan syarat jika anda ingin mengambil bahagian dalam Program GivingIsGold. Jika anda tidak menerima terma dan syarat ini, maka kami meminta anda untuk menahan diri daripada mengambil bahagian dalam Program GivingIsGold.

 1. Definisi
  Definisi-definisi berikut:
  • Badan Amal GivingIsGold bermakna individu dari badan amal, yayasan amal, agensi bukan kerajaan, organisasi kerajaan dan kumpulan yang diluluskan oleh Goldis Berhad dalam Senarai Amal yang menyediakan perkhidmatan kepada yang kurang bernasib baik atau orang yang memerlukan;
  • Senarai Amal bermakna senarai badan amal terpilih dan berdaftar dengan Program GivingIsGold;
  • Penderma bermakna individu berumur 18 tahun atau badan berkorporat yang ingin menderma barangan;
  • Senarai Derma bermakna senarai barangan yang diperlukan oleh Badan Amal GivingIsGold;
  • Portal GivingIsGold adalah Senarai Derma atau mana-mana platform atau perkhidmatan derma lain yang disediakan di laman web kami;
  • Program GivingIsGold bermakna program di mana Penderma menderma dan Badan Amal GivingIsGold menyenaraikan dan memilih barangan menggunakan Portal GivingIsGold;
  • Barangan bermaksud barang dan perkhidmatan yang tersenarai dalam Senarai Derma; dan
  • Peserta bermakna Penderma dan Badan Amal GivingIsGold.

 2. Pindaan kepada Terma dan Syarat
  GivingIsGold berhak untuk mengolah, meminda, mengubah, menambah atau membuang terma dan syarat ini dari semasa ke semasa. Sila pastikan anda menyemak terma dan syarat kami setiap kali anda menggunakan Portal GivingIsGold. Penyertaan anda didalam Program GivingIsGold adalah menurut notifikasi berikut dan mewakili pengakuan oleh anda untuk mematuhi terma dan syarat yang dipinda.

 3. Bagaimana Program GivingIsGold berfungsi
  Program GivingIsGold direka untuk menghubungkan Penderma dan Badan Amal GivingIsGold. Tidak ada agensi, perkongsian, usaha sama atau pekerjaan hubungan dimaksudkan atau diwujudkan oleh atau yang timbul daripada Program GivingIsGold. Kami tidak mewakili atau bertindak bagi Penderma atau Badan Amal GivingIsGold dan kami juga tidak menyokong mana-mana Penderma atau Badan Amal GivingIsGold. Kami hanya bertindak sebagai saluran pasif bagi penyiaran maklumat tentang barangan dan perkhidmatan yang diperlukan. Kami tidak membantu dengan pemungutan atau penghantaran Barang mahupun kami menyediakan kemudahan penyimpanan bagi apa-apa barang. Oleh itu, pemungutan atau penghantaran barang adalah tanggungjawab peserta. Adalah menjadi tanggungjawab Peserta untuk berhati-hati dan mengamalkan tingkah laku yang selamat apabila menyertai Program GivingIsGold.

 4. Mestilah Berdaftar
  Untuk mengambil bahagian dalam Program GivingIsGold, Badan Amal GivingIsGold dan Penderma mesti didaftarkan dan bersetuju dengan terma dan syarat di dalam Polisi Penyertaan serta Kenyataan Privasi kami. GivingIsGold berhak untuk menolak, menggantung atau menamatkan pendaftaran dan/atau penyertaan anda mengikut budi bicara mutlaknya. Walaupun pendaftaran adalah percuma, ia tidak boleh dipindah milik. Kami meminta anda menyimpan maklumat pendaftaran anda terkini dan bahawa anda tidak berkongsi butir-butir pendaftaran anda dengan mana-mana individu (iaitu butiran log masuk anda termasuk kata laluan anda).

 5. Penyertaan
  Sebagai Peserta Program GivingIsGold, anda bersetuju untuk mematuhi syarat berikut:
  • Polisi Penyertaan kami;
  • Kenyataan Privasi kami;
  • mana-mana peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan penyertaan anda termasuk piawaian makanan, kesihatan dan keselamatan tempat kerja, alam sekitar dan apa-apa kelulusan atau kebenaran seperti yang dikehendaki;
  • Hanya memberi derma barangan yang dimiliki sendiri;
  • jika anda adalah penderma, dan anda menderma barangan yang merupakan perkhidmatan, anda perlu memastikan bahawa anda atau individu yang menjalankan perkhidmatan ini adalah cukup layak untuk berbuat demikian;
  • jika anda adalah penderma, anda akan komited untuk menyerahkan apa-apa barangan yang telah dijanjikan atau ingin didermakan melalui Senarai Derma dalam tempoh 14 hari;
  • jika anda adalah penderma, anda akan komited untuk mengekalkan mana-mana barang yang telah dijanji untuk didermakan melalui Senarai Derma sekurang-kurangnya dalam tempoh 14 hari;
  • anda bersetuju untuk tidak menggunakan identiti individu lain semasa mengambil bahagian dalam Program GivingIsGold;
  • anda tidak akan terlibat dalam apa-apa pengiklanan yang tidak diminta atau menyediakan bahan-bahan promosi dalam perjalanan menyertai Program GivingIsGold;
  • anda hanya akan menggunakan Portal GivingIsGold untuk tujuan kebajikan;
  • anda akan melaporkan sebarang tingkah laku yang tidak sesuai oleh Peserta lain kepada kami, termasuk menyakitkan hati, tidak bertimbang rasa, menakutkan atau agresif atau barangan yang didermakan yang telah salah nyata atau yang sengaja mengelirukan;
  • jika anda adalah badan amal GivingIsGold, komunikasi mestilah dijalankan dalam tempoh masa yang munasabah. Jika penderma mempunyai pengalaman yang tidak baik semasa mengambil bahagian dalam Program GivingIsGold ia boleh menghalang mereka daripada mana-mana penyertaan pada masa depan dalam Program GivingIsGold;
  • jika anda Badan Amal GivingIsGold, kecuali penderma telah diberi kebenaran bertulis, anda tidak akan menggunakan mana-mana maklumat peribadi penderma yang diperolehi semasa mengambil bahagian dalam Program GivingIsGold untuk sebarang tujuan lain selain daripada untuk mengatur pungutan atau penghantaran suatu barang. Bagi mengelakkan keraguan, ini termasuk menyimpan maklumat peribadi penderma dalam pangkalan data bagi menggunakannya untuk mendapatkan sokongan lanjut atau sumbangan daripada penderma;
  • anda tidak boleh pada bila-bila masa, memegang diri anda atau organisasi sebagai ejen, wakil atau anggota gabungan GivingIsGold;
  • jika anda Badan Amal GivingIsGold anda akan memberitahu kepada GivingIsGold segera jika terdapat apa-apa perubahan kepada peraturan kerja anda atau maklumat peribadi, atau jika anda berhenti mewakili atau diambil kerja oleh amal, yayasan atau organisasi bukan kerajaan anda bertindak untuk semasa mengambil bahagian dalam Program GivingIsGold;
  • jika anda Badan Amal GivingIsGold anda tidak akan meminta Perkara-perkara yang dalam Senarai yang dilarang;
  • Penderma tidak akan menderma barangan:
   • yang terdapat dapal senarai larangan;
   • yang diketahui tidak selamat;
   • yang bukan dalam keadaan baik;
   • yang tidak sesuai digunakan; dan
   • yang bukan milik sendiri;
  • Penderma tidak termasuk atau menambah mana-mana Perkara lain yang tidak merupakan sebahagian daripada sumbangan asal mereka atau bukan seperti yang diminta oleh Badan Amal GivingIsGold dalam Senarai Derma tanpa kebenaran bertulis nyata kami;
  • jika anda adalah penderma, anda mengakui bahawa jika atas pemeriksaan barang yang didermakan tidak difikirkan sesuai untuk penerima, adalah bukan berada di bawah kewajiban kami untuk memungut atau menerima penghantaran barang tersebut;
  • penyertaan anda bukan untuk tujuan yang tidak wajar dan tidak adalah penyertaan anda dalam Program GivingIsGold haram atau dilarang oleh undang-undang yang dikenakan kepada anda;
  • Portal GivingIsGold mungkin tidak terdapat pada setiap masa atau pada masa tertentu;
  • kita tidak berjanji untuk mengekalkan rekod derma khusus yang dibuat;
  • jika anda memuat turun sebarang bahan dari Portal GivingIsGold, kami tidak bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang kerugian atau kerosakan, walau apa pun sebabnya, yang timbul dari muat turun atau kegunaan seterusnya bahan yang dimuat turun. Anda tidak boleh menyesuaikan diri, mengeluarkan semula, menyimpan, mengedar, menghantar, cetak, paparan, menyiarkan atau membuat kerja terbitan daripada apa-apa bahan di Portal GivingIsGold;
  • anda tidak boleh menggunakan cap dagangan kami atau menyatakan bahawa anda mempunyai hubungan dengan GivingIsGold tanpa persetujuan bertulis daripada kami; dan
  • kami boleh mengeluarkan apa-apa barang yang dijanjikan Penderma kepada Senarai Derma atau sebarang permintaan Badan Amal GivingIsGold menambah kepada Senarai Derma pada bila-bila masa, mengikut budi bicara kami. Kami tidak bertanggungjawab untuk memaklumkan kepada peserta jika kita menarik balik barang atau permintaan.

 6. Tiada liabiliti, perwakilan atau jaminan
  • Anda bersetuju bahawa kami, syarikat induk, anak syarikat, sekutu, Goldis Berhad pemegang saham, pengarah, pegawai, pekerja, ejen dan wakil tidak akan menanggung sebarang liabiliti kepada anda berkenaan dengan apa-apa kerugian atau kerosakan (termasuk kerugian tidak langsung, khas atau berbangkit atau kerosakan) yang mungkin dialami atau ditanggung oleh anda atau yang mungkin timbul secara langsung atau tidak langsung berhubung dengan barangan yang didermakan menggunakan Portal GivingIsGold atau berkenaan dengan kegagalan atau peninggalan di pihak Peserta lain untuk menjalankan dan/atau lengkapkan sumbangan.
  • Anda membebaskan kami, syarikat induk, anak syarikat, sekutu, pemegang saham Goldis Berhad, pengarah, pegawai, pekerja, ejen dan wakil-wakil terhadap segala tindakan, tuntutan dan permintaan (termasuk kos mempertahankan atau menjelaskan apa-apa tindakan, tuntutan atau permintaan) yang mungkin dimulakan terhadap kami yang timbul daripada kegagalan kita untuk mematuhi terma dan syarat ini atau kegagalan oleh Peserta untuk menjalankan dan/atau lengkapkan derma atau memenuhi keperluan sumbangan.
  • Anda mengakui bahawa tiada perwakilan yang dibuat tentang pemilikan hak milik yang barangan atau kesesuaiannya, kualiti atau keselamatan tidak menjamin apa-apa perwakilan yang dibuat oleh Peserta termasuk keupayaan mereka untuk melengkapkan derma yang dijalankan oleh Program GivingIsGold.
  • Anda mengakui bahawa kami hanya bertindak sebagai saluran pasif bagi penyiaran maklumat tentang barangan dan perkhidmatan meletakkan untuk atau meminta derma. GivingIsGold tidak mempunyai tanggungjawab dan liabiliti bagi apa-apa kerugian, kerosakan atau kecederaan yang dialami oleh Charities sekiranya barangan dan/atau perkhidmatan yang diminta oleh Badan Amal dalam Senarai Derma tidak dipenuhi, berpuas hati atau dibekalkan.
  • Laman web kami mungkin mengandungi pautan ke laman web lain. Pautan ini yang disediakan untuk kemudahan sahaja dan mungkin tidak sentiasa dikemaskinikan atau dikekalkan. Anda mengakui bahawa kami tidak bertanggungjawab untuk kandungan atau privasi amalan yang berkaitan dengan Laman-laman web. Pautan kami ke laman web lain tidak boleh dianggap sebagai pengendorsan, kelulusan atau cadangan atau membuat atau mengenakan apa-apa kewajipan atau komitmen pada atau oleh kami daripada pemilik atau pengendali laman-laman web berkaitan, atau apa-apa maklumat, grafik, bahan-bahan, produk atau perkhidmatan dirujuk atau yang terkandung dalam laman-laman web yang berkaitan, kecuali dan sejauh mana yang ditetapkan sebaliknya.
  • Laman web kami hanya menerbitkan maklumat tentang barangan dan perkhidmatan meletakkan untuk atau meminta derma, jika anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai badan-badan kebajikan, anda boleh, tertakluk kepada syarat-syarat dalam Fasal 6 (e) klik pada pautan yang disebut dalam Badan Amal GivingIsGold. Kami tidak mengumpul, menerima, menyimpan, menerima atau menggalakkan derma tunai atau bentuk wang-dalam-bagi pihak Badan Amal GivingIsGold kali akan dikaitkan dengan mereka.

 7. Kawalan Undang-Undang
  Terma dan syarat ini dikawal oleh undang-undang yang berkuat kuasa di Malaysia.

Senarai Larangan
Kami mendapatkan barangan keperluan bagi orang-orang yang memerlukan.
GivingIsGold akan sentiasa menggunakan pertimbangan dalam membenarkan atau melarang penyenaraian tertentu (termasuk permintaan dan barang yang disenaraikan dalam Senarai Derma). GivingIsGold mempunyai hak untuk menolak apa-apa permintaan atau barang yang didermakan menerusi Program GivingIsGold.
Barangan berikut tidak boleh diminta atau menderma menerusi Program GivingIsGold:
 • Haiwan
 • Bill dan hutang
 • Muat turun digital
 • Dadah dalam apa jua bentuk (termasuk ditetapkan atau di kaunter), bahan-bahan seperti dadah dan perlengkapan dadah
 • Kad hadiah yang boleh ditukar dengan alkohol atau rokok
 • Dokumen Kerajaan
 • Barangan terlarang dan merbahaya
 • Bahagian badan manusia
 • Barangan Haram, tidak sesuai atau bahan lucah (dalam buku, video dan lain-lain)
 • Barangan curi atau yang hilang
 • Peralatan elektrik dengan nombor siri dikeluarkan dan/atau tanpa manual (kecuali dengan kebenaran bertulis ekspres GivingIsGold ini)
 • Tiket Loteri
 • peralatan perubatan
 • Hartanah
 • barangan yang dipanggil semula
 • Mana-mana barang yang tidak mematuhi piawaian semasa yang terpakai di Malaysia
Kenyataan Privasi
 • Kenyataan Privasi ini digunakan untuk pengumpulan, penyimpanan, penggunaan dan penyebaran maklumat oleh kami maklumat peribadi anda.
 • Akses kepada laman web kami (selepas ini ditakrifkan sebagai "Laman") adalah tertakluk kepada penerimaan anda terhadap syarat-syarat Kenyataan Privasi ini.
 • Walaupun kami akan mematuhi Pernyataan Privasi ini berkenaan dengan maklumat yang diberikan kepada kami oleh mereka yang di bawah umur 18 tahun, individu tersebut mesti mendapatkan kebenaran daripada ibu bapa atau penjaga sebelum menggunakan Laman dan ibu bapa atau penjaga akan bertanggungjawab sewajarnya menyelia penggunaan individu tersebut terhadap laman web ini.
 1.  Penderma dan penyokong GivingIsGold.
  GivingIsGold komited untuk melindungi privasi dan kerahsiaan Penderma kami. Privasi Penyokong kami Kami tidak menyewa, menjual, meminjam atau memberi maklumat peribadi senarai penerima ourGivingIsGold 'atau apa-apa maklumat peribadi lain yang dikumpul dari mana-mana aktiviti kami. Kami hanya mengumpul maklumat peribadi yang diperlukan untuk kerja-kerja kami. Maklumat yang kami kumpul mungkin termasuk nama, alamat, alamat e-mel, nombor telefon dan apa-apa komunikasi anda dengan kami. Bagaimana kami Menggunakan Maklumat Peribadi Anda? Maklumat yang kami kumpulkan digunakan untuk:
  • proses sumbangan dan pendaftaran
  • memudahkan penghantaran atau mengambil sesuatu item yang telah didermakan
  • bertindak balas kepada komen atau soalan anda
  • menyediakan susulan maklumat tentang kerja GivingIsGold atau barang yang telah didermakan
  • untuk meningkatkan penggunaan dan/atau memperbaiki laman web ini
  • untuk membolehkan fungsi dan perkhidmatan yang ditawarkan di laman web yang akan diberikan kepada anda
  • menyelidik sikap masyarakat GivingIsGold ini
  • mendapatkan sokongan anda yang berterusan, atau
  • untuk tujuan pelaporan dalaman. Pendedahan Kami menyampaikan maklumat peribadi terhad GivingIsGold Penderma kepada Charities GivingIsGold yang telah memilih item yang didermakan. The Charities GivingIsGold sahaja perlu menggunakan maklumat tersebut untuk tujuan terhad kemudahan mengambil/penghantaran item tersebut. Selain daripada yang dinyatakan dalam ayat di atas, kami tidak menyampaikan GivingIsGold dan/atau nama penyokong atau maklumat peribadi kepada mana-mana pihak ketiga yang lain (melainkan jika dikehendaki oleh undang-undang), atau menyiarkan mereka di laman web kami tanpa kebenaran penderma jelas (melainkan jika dikehendaki oleh undang-undang).

 2. Badan Amal GivingIsGold dan penerima
  Perlindungan privasi penerima derma adalah penting dalam memelihara maruah dan memberikan bantuan hormat dan selamat. Melindungi privasi dan kerahsiaan pekerja, dan ejen Charities GivingIsGold yang melayani orang-orang juga penting. Dalam beberapa kes organisasi disokong oleh GivingIsGold tidak akan mahu untuk maklumat mereka untuk menjadi disclosed- di mana, maklumat ini juga hendaklah dilindungi.
  Bagaimana kami menggunakan Maklumat Peribadi Anda? Maklumat peribadi akan dikumpul dan digunakan oleh GivingIsGold, hanya dengan kebenaran peserta, untuk menyediakan bantuan yang terbaik mungkin dan:
  • Untuk menilai jika anda, dan organisasi yang anda wakili, memenuhi kriteria kelayakan GivingIsGold untuk mendaftar sebagai Badan Amal GivingIsGold;
  • Bagi maksud memudahkan pengambilan atau penghantaran barang yang telah didermakan - di mana maklumat terhad yang hanya diberikan kepada penderma GivingIsGold;
  • untuk meningkatkan penggunaan dan/atau memperbaiki laman web ini;
  • untuk membolehkan fungsi dan perkhidmatan yang ditawarkan di laman web yang akan diberikan kepada anda;
  • Untuk tujuan laporan dalaman;
  • Untuk terus membangun dan meningkatkan perkhidmatan GivingIsGold;
  • Untuk menilai keberkesanan perkhidmatan GivingIsGold; dan
  • Untuk menilai keperluan dalam masyarakat dan komuniti di mana GivingIsGold boleh berkembang.

   Pendedahan
   Maklumat Badan Amal GivingIsGold tidak pernah didedahkan kepada organisasi atau individu lain tanpa keizinan Badan Amal (dan jika dipersetujui organisasi yang mereka wakili), melainkan kami dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang.
   Apa-apa maklumat peribadi yang dikumpul GivingIsGold tidak boleh didedahkan tanpa persetujuan mereka.

 3. Data Laman Web
  Apabila anda melawat laman web kami, pelayan boleh menyertakan suatu "data" kedalam memori komputer anda. Data ini membantu kami untuk menyimpan maklumat mengenai cara pengunjung ke laman web yang menggunakannya dan halaman yang mungkin menjadi yang paling menarik. Maklumat ini boleh digunakan untuk membuat andaian yang menggunakan komputer anda dan untuk menyediakan pengguna komputer anda dengan maklumat yang kami anggap mungkin menarik minat pengguna komputer anda. Walau bagaimanapun, maklumat ini tidak dikaitkan dengan apa-apa maklumat peribadi anda dan tidak boleh digunakan untuk mengenal pasti anda. Anda akan dapat mengkonfigurasi komputer anda supaya ia melumpuhkan "data" ini atau tidak menerimanya.

 4. Penggunaan dan pendedahan maklumat
  Kami tidak akan mendedahkan maklumat yang mengenal pasti anda kepada mana-mana pihak ketiga yang lain daripada yang dinyatakan di dalam Pernyataan Privasi ini berkenaan dengan mana anda perlu memberikan maklumat kepada kami. Kami boleh menyediakan maklumat tertentu tentang anda termasuk maklumat peribadi anda kepada badan-badan berkaitan kami korporat.

 5. Ketepatan maklumat anda
  Semua langkah-langkah yang sewajarnya diambil oleh kami untuk memastikan bahawa maklumat peribadi anda yang disimpan oleh kami adalah tepat, lengkap dan terkini.

 6. Pihak Ketiga dan maklumat anda
  Kami hanya akan mengumpul, menyimpan, menggunakan atau menyebarkan maklumat yang mengenal pasti anda seperti yang dinyatakan dalam Kenyataan Privasi ini melainkan kami perlu melindungi hak atau harta (atau peruntukan mana-mana pihak ketiga) kami, atau untuk mengelakkan kecederaan kepada mana-mana orang, dengan undang-undang. Walaupun laman web GivingIsGold boleh menghubungkan terus ke laman web yang dikendalikan oleh pihak ketiga (Laman Web Berkaitan), anda mengakui bahawa Laman Web Berkaitan tidak dikendalikan oleh kami. Kami menggalakkan anda untuk sentiasa membaca pernyataan privasi yang terpakai mana-mana Laman Berkaitan memasuki laman yang dipautkan. Kami tidak bertanggungjawab untuk kandungan atau amalan Laman Web Berkaitan atau dasar privasi mereka mengenai pengumpulan, penyimpanan, penggunaan dan penyebaran maklumat peribadi anda.

 7. Kebenaran anda
  Dengan penggunaan laman web atau penyertaan anda dalam mana-mana perkhidmatan atau promosi anda bersetuju dengan pengumpulan, penyimpanan, penggunaan dan penyebaran maklumat peribadi anda selaras dengan Pernyataan Privasi ini dan sebagaimana yang dibenarkan di bawah Akta Privasi.

 8. Penyimpanan dan keselamatan
  Kami akan menggunakan segala usaha yang munasabah untuk memastikan maklumat peribadi anda dalam persekitaran yang selamat, bagaimanapun, keselamatan ini tidak boleh dijamin kerana sifat internet. Langkah-langkah ini direka untuk membantu dalam maklumat peribadi anda tidak diakses oleh kakitangan yang tidak dibenarkan, hilang atau disalahgunakan. Jika anda percaya bahawa terdapat penggunaan tanpa kebenaran atau pendedahan maklumat peribadi anda, sila hubungi kami (lihat perkara 10 di bawah).

 9. Perubahan dan persetujuan kepada perubahan
  Kami boleh pada bila-bila masa mengubah terma Pernyataan Privasi ini. Anda perlu menyemak Kenyataan Privasi ini dengan kerap supaya anda mengetahui sebarang perubahan yang dibuat kepada Pernyataan Privasi ini. Anda akan dianggap telah bersetuju dengan apa-apa pengubahan oleh anda terus menggunakan laman web berikut perubahan sedemikian dibuat.

 10. Hubungi Kami
  Jika anda ingin mengakses maklumat peribadi anda, mempunyai aduan atau jika anda percaya privasi anda telah dilanggar, atau ingin mengemas kini maklumat anda, sila hubungi kami:
  • melalui pos yang dialamatkan kepada GivingIsGold, Suite 28-03, Level 28, GTower, 199 Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur; atau
  • melalui emel ke info@GivingIsGold.org.
 1. Siapakah yang layak untuk mengambil bahagian?
  Penderma: Sesiapa sahaja yang berumur lebih daripada 18. Kebajikan: Mana-mana badan amal berdaftar yang berminat untuk menjadi sebahagian daripada GivingIsGold boleh berjumpa dengan kami untuk maklumat lanjut mengenai bagaimana untuk dimasukkan di laman web kami.

 2. Apa yang boleh / tidak boleh didermakan?
  Penderma boleh menderma perkara yang disenaraikan dalam Senarai Derma kami dan digalakkan untuk menderma hanya barang-barang yang berada dalam baik, keadaan boleh digunakan. Badan Kebajikan boleh menyenaraikan apa-apa barang atau perkhidmatan yang mereka perlukan di laman web kami selagi ia tidak disenaraikan dalam Senarai Larangan kami. Anda boleh klik "sini" untuk melihat Senarai Larangan kami.

 3. Berapa lama penderma perlu untuk menyampaikan barangan yang dijanjikan kepada badan amal?
  Setelah penderma telah meletakkan janji mereka, barangan akan dikunci secara automatik untuk tempoh empat belas (14) hari dari tarikh ikrar. Jika badan amal itu tidak menerima barangan selepas empat belas (14) hari, barangan akan dibuka dan boleh didapati untuk penderma lain untuk menempatkan ikrar mereka. Setelah badan amal mengesahkan penghantaran barangan tersebut, ia akan dikeluarkan daripada Senarai Derma.

 4. Bolehkah saya menderma tanpa nama?
  Ya, anda boleh menderma tanpa nama. Alamat e-mel yang didaftarkan dengan kami akan diberikan kepada badan amal sebagai satu-satunya cara untuk anda dan badan amal berkomunikasi. Tiada maklumat peribadi yang lain bagaimanapun akan dikongsi sekiranya anda memilih untuk menderma tanpa nama.

 5. Bolehkah saya menuntut pengecualian cukai melalui derma saya?
  Maaf, pengecualian cukai tidak boleh dituntut melalui kami. GivingIsGold adalah platform dalam talian dan semua sumbangan disalurkan terus kepada badan-badan amal yang memerlukan.

 6. Bolehkah saya menghantar barang-barang yang tidak halal?
  Kami tidak mempunyai apa-apa sekatan ke atas menderma barang yang tidak halal, tetapi kami menggalakkan anda untuk menyemak dengan badan amal terlebih dahulu kerana mungkin sesetengah dari mereka tidak dapat untuk menerima barang-barang yang tidak halal.

 7. Bolehkah saya menderma perkhidmatan?
  Ya anda boleh. Badan amal dibenarkan untuk menyenaraikan perkhidmatan diperlukan seperti tuisyen untuk pelajar dan perkhidmatan perubatan dan lain-lain. Jika anda melihat mana-mana perkhidmatan yang disenaraikan yang anda boleh penuhi, sila bertindak balas dengan mereka.

 8. Jika saya mempunyai barang-barang yang tidak disenaraikan oleh badan amal, bolehkan saya menderma?
  Anda tidak boleh menderma barang-barang yang tidak termasuk dalam Senarai Derma. GivingIsGold telah ditubuhkan untuk memenuhi keperluan khusus badan amal untuk mengelakkan pembaziran. Oleh itu, kami menggalakkan penderma untuk menderma hanya apa yang badan amal perlukan.

 9. Siapakan mereka disebalik laman web ini? Adakah anda sebuah laman web yang boleh dipercayai?
  GivingIsGold adalah Program Tanggungjawab Sosial Korporat yang dilancarkan oleh Goldis Berhad, sebuah syarikat pelaburan dengan pelaburan ekuiti swasta di Malaysia dan China. Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Goldis Berhad, anda boleh layari laman web kami di www.goldis.com untuk maklumat lanjut.

 10. Adakah GivingIsGold yang berkaitan dengan mana-mana entiti kerajaan atau mana-mana organisasi lain?
  Tiada, GivingIsGold adalah program CSR Goldis Berhad dan tidak mempunyai sekutu apapun dengan mana-mana entiti kerajaan atau organisasi lain.

 11. Adakah badan kebajikan yang disenaraikan tulen? Badan amal yang disenaraikan di laman web kami telah disahkan oleh moderator kami sebelum mereka dibenarkan untuk mendaftar di laman web kami. Kami komited untuk memastikan bahawa kita bekerja dengan badan-badan amal yang tulen yang berfungsi untuk menyokong mereka yang memerlukan.

 12. Jika saya mempunyai hanya sebahagian daripada apa yang diperlukan dalam senarai itu, adakah saya masih boleh menderma?
  Ya awak boleh. Anda akan dapat untuk mengisi jumlah yang anda mampu untuk menderma di laman web kami seperti yang anda pergi melalui proses pendermaan. Seperti barangan dicagarkan, bilangan yang diperlukan akan berkurangan sewajarnya di laman web kami.

 13. Bolehkah saya menderma wang tunai?
  Tiada, GivingIsGold adalah satu platform yang memudahkan sumbangan barangan dan perkhidmatan. Sekiranya mana-mana badan kebajikan memerlukan bantuan kewangan, mereka boleh menyatakan berapa banyak wang yang diperlukan, apa yang mereka perlukan bantuan untuk membayar, dan di mana penderma boleh membuat bayaran cth bil elektrik dibayar kepada Tenaga Nasional dan lain-lain Jika anda ingin membuat sebarang sumbangan wang tunai, anda boleh merujuk ke laman web amal masing-masing untuk memeriksa jika ia mempunyai link untuk sumbangan wang tunai atau hubungi mereka secara langsung.

 14. Bagaimanakah penghantaran dilakukan?
  Kaedah untuk penghantaran barangan dan perkhidmatan harus dipersetujui oleh penderma dan amal. GivingIsGold tidak mengganggu komunikasi ini.